CAO Particuliere Beveiliging 2019
1 juli 2018 t/m 30 juni 2023

Deze cao is van toepassing op de werknemers in dienst van een werkgever die als particuliere beveiligingsorganisatie wordt aangemerkt. Een particuliere beveiligingsorganisatie in de zin van deze cao is:

 • een particulier beveiligingsbedrijf, dat is toegelaten op grond van artikel 3 sub a van de Wpbr;
 • een particuliere alarmcentrale, die is toegelaten op grond van artikel 3 sub b van de Wpbr;
 • een particulier geld- en waardetransportbedrijf, dat is toegelaten op grond van artikel 3 sub c van de Wpbr.

De cao is niet van toepassing op werknemers in dienst van een werkgever die valt onder de werkingssfeer van een rechtsgeldige cao evenementen- en horecabeveiliging voorzover deze werknemers werkzaamheden verrichten in de evenementen- en/of horecabeveiliging.


Definities

Afroepovereenkomst

Overeenkomst waarin werkgever en werknemer afspreken dat werkgever de werknemer kan oproepen arbeid te verrichten.

Arbeidsduur

De in de arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeidstijd per loonperiode.

Arbeidstijd

Alle tijd waarover de werknemer loongerechtigd is. - gewerkte uren (hieronder worden ook verstaan opleidingsuren voor zover het een opleiding betreft, zoals bedoeld in artikel 60 lid 2 van deze cao);

 • vakantie-uren;
 • buitengewoon verlof-uren;
 • ziekte-uren (inclusief, indien van toepassing, wachtdag);
 • minuren;
 • de uren zoals bedoeld in artikel 50 lid 1 laatste zin;
 • de uren zoals bedoeld in artikel 80 lid 5 van deze cao;
 • leegloopuren;
 • uren van werkoverleg op initiatief van de werkgever.

Aspirant beveiliger

De beveiliger die aanwijsbaar studeert voor het SVPB/SBB diploma beveiliger.

Avonddienst

Een dienst waarvan het einde ligt na 20.00 uur en uiterlijk op 2.00 uur.

Basissalaris

Het salaris per loonperiode zonder bijtelling van enige toeslag of vergoeding. Het basissalaris is opgenomen in bijlage 4 van deze cao. Indien in afwijking hiervan voor een werknemer een hoger basissalaris is vastgesteld, treedt dit hogere basissalaris daarvoor in de plaats.

Basisuurloon

Het uurloon dat is afgeleid van het voor de werknemer geldende basissalaris. Het basisuurloon is opgenomen in bijlage 4 van deze cao. Indien in afwijking hiervan voor een werknemer een hoger basisuurloon is vastgesteld, treedt dit hogere basisuurloon daarvoor in de plaats.

Dag

Een kalenderdag van 00.00 uur tot 24.00 uur.

Dagdienst

Een dienst waarvan het begin ligt op of na 06.00 uur en het einde uiterlijk op 20.00 uur.

Dienst

De aaneengesloten periode waarbinnen de werknemer arbeid verricht. Deze periode kan onderbroken worden door ten hoogste een of meerdere onbetaalde pauzes van tezamen maximaal 1 uur, waarin de werknemer vrij over zijn tijd kan beschikken.

Feestdagen

Nieuwjaarsdag, de beide paasdagen, Koningsdag, 5 mei als viering van de nationale bevrijding in de lustrumjaren (om de 5 jaar), Hemelvaartsdag, de beide pinksterdagen en de beide kerstdagen en de door de overheid aangewezen nationale feestdagen.

Fulltimer

De werknemer die conform zijn arbeidsovereenkomst 152 uur per loonperiode arbeid verricht. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting bij artikel 20 van de cao.

Gebroken dienst

Een dienst bestaande uit 2 dienstdelen waar een onbetaalde onderbreking van meer dan 1 uur tussen zit. Tussen het begin van het eerste dienstdeel en het einde van het laatste dienstdeel zit maximaal 12 uur.

Loonperiode

Een periode van 4 aaneengesloten weken waarover loon aan de werknemer wordt uitbetaald.

Meeruren

Uren die uitgaan boven de arbeidsduur tot een maximum van 152 uur per loonperiode.

Minuren

Uren die de werknemer minder heeft gewerkt dan de arbeidsduur.

Nachtdienst

Een dienst waarvan meer dan een uur arbeid wordt verricht tussen 00.00 en 06.00 uur.

Overwerk

De uren waarin de werknemer meer dan 152 uur per loonperiode arbeid verricht.

Parttimer

De werknemer die conform zijn arbeidsovereenkomst minder dan 152 uur per loonperiode arbeid verricht en naar evenredigheid van dat geringere aantal uren wordt verloond. De hierop van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden worden naar rato toegepast, tenzij bij het desbetreffende artikel anders is vermeld.

Er zijn 2 vormen van een parttime contract:

 1. Groeimodel: hierbij kan de werknemer niet verplicht worden tot een overschrijding van de arbeidsduur boven een fulltime contract per loonperiode.
 2. Vast model: hierbij mogen de gewerkte uren niet meer zijn dan de arbeidsduur.

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting bij artikel 20 van de cao.

Pauze

Een onderbreking van minimaal een kwartier en maximaal 1 uur waarin de werknemer vrij over die tijd kan beschikken.

Rooster

Een periode van 4 aaneengesloten weken met het overzicht van tijdvakken en/of arbeidstijd.

Structureel overwerk

Onder structureel overwerk zoals bedoeld in de artikelen over afbouwregeling (artikel 51) en vakantiebijslag (zie artikel 68) wordt verstaan: het aantal uren dat ten minste gedurende 10 van de 13 perioden op jaarbasis bij dezelfde werkgever is overgewerkt. Voor de bepaling van het structureel overwerk voor de toeslagen loopt de periode gelijk aan de 13 loonperioden direct voorafgaand aan de periode waarop de toeslag wordt berekend.

Tijdvak

Een periode van maximaal 10 uur waarin de werknemer beschikbaar is om arbeid te verrichten.

Vakantiedag

Een aaneengesloten periode van ten minste 24 uur waarbinnen de werknemer niet hoeft te werken; deze periode van 24 uur valt voor minimaal 2/3 deel op een dag; de werkdag voorafgaand aan de vakantiedag uiterlijk eindigen met een avonddienst, terwijl de werkdag na een vakantiedag op zijn vroegst om 05.30 uur mag beginnen; de duur van elke eerste vakantiedag bedraagt 32 uur.

Vakbonden

Partijen bij deze cao aan werknemerszijde.

Vakkrachten

 1. Werknemers die minimaal in het bezit zijn van het diploma beveiliger of
 2. Werknemers die nog niet in het bezit zijn van het diploma beveiliger, maar die een praktijkovereenkomst zijn aangegaan en in het kader daarvan reeds 10 dagen onderwijs genoten hebben in het kader van de BBL of in het kader van de BOL het SVPB/SBB theoriecertificaat behaald hebben.

Vrije dag

Een dag zonder begintijd van een dienst na 00.00 en vóór 24.00 uur. De vrije dag is bij een:

Voorwaarts roterend rooster:

 • Als de laatste dienst een nachtdienst is: een periode van 32 uur zonder arbeidstijd.
 • Als de laatste dienst een andere dienst is dan een nachtdienst: 24 uur zonder arbeidstijd.

Achterwaarts roterend rooster: altijd een periode van 32 uur zonder arbeidstijd. In een serie aaneengesloten vrije dagen is de tweede en volgende vrije dag een periode van 24 uur zonder arbeidstijd.

Week

Van zondag 00.00 uur tot zaterdag 24.00 uur.

Weekend

Een aaneengesloten periode van 2 vrije dagen die uiterlijk aanvangt na de avonddienst op vrijdag, waarna de werknemer op zijn vroegst op maandag om 05.30 uur weer mag beginnen.

Werkgever

De natuurlijke- of rechtspersoon die, al of niet in hoofdzaak, een bedrijf uitoefent als particuliere beveiligingsorganisatie.

Werknemer

Iedere natuurlijke persoon die (beveiligings-) werkzaamheden verricht voor werkgever met uitzondering van stagiairs zoals bedoeld in artikel 15 van deze cao.

Wpbr

Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus van 24 oktober 1997 (Stb. 2007 500).

Ziektegeld

Het loon als bedoeld in artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek. Voor de fulltimer wordt het ziektegeld betaald over 152 uur per loonperiode. Voor de parttimer wordt het aantal uur waarover ziektegeld moet worden betaald gebaseerd op de gemiddelde arbeidstijd per dag over de 52 weken voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid, tenzij het aantal contractuele uren hoger is.

Feedback
Help us improve by sharing your feedback. Bedankt voor het delen van uw feedback!

How would you rate your experience?

Slecht
Matig
Neutraal
Goed
Geweldig
Selecteer een element op de pagina.

Mogen wij eventueel contact met u opnemen over uw feedback? (niet verplicht)

Bedankt voor het delen van uw feedback!

Selecteer een element op de pagina.